Skutki procesowe udzielenia przez sąd niewłaściwego pouczenia co do terminu dokonania czynności procesowej - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Skutki procesowe udzielenia przez sąd niewłaściwego pouczenia co do terminu dokonania czynności procesowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Skutki procesowe udzielenia przez sąd niewłaściwego pouczenia co do terminu dokonania czynności procesowej

W judykaturze ukształtowały się dwa przeciwstawne stanowiska co do tego, jakie skutki procesowe wywołuje udzielenie przez sąd stronie działającej bez profesjonalnego pełnomocnika błędnego pouczenia co do terminu na dokonanie określonej czynności procesowej, w szczególności w odniesieniu do wniesienia środka zaskarżenia. Według pierwszej koncepcji termin do dokonania czynności, jako że ma charakter ustawowy, nie ulega przedłużeniu, natomiast strona może złożyć wniosek o jego przywrócenie powołując się na usprawiedliwioną przyczynę jego niedochowania w postaci działania w zaufaniu do udzielonego jej pouczenia. Według drugiego zapatrywania – odwołującego się do przypadków wadliwego pouczenia wynikających z przyjętej przez sąd nieprawidłowej formy orzeczenia (wyroku zamiast postanowienia) i w związku z tym udzielania informacji o innym niż stosowny środku odwoławczym, skoro w takim przypadku sąd zobligowany jest termin przywrócić, to postępowanie w tym przedmiocie stanowiłoby zbędny formalizm, a zatem należy przyjmować, że w przypadku niewłaściwego pouczenia czynność dokonana w terminie wynikającym z tego pouczenia dokonana jest skutecznie. Nadto wyrażono stanowisko, iż w przypadku braku pouczenia termin do dokonania czynności procesowej w ogóle nie rozpoczyna biegu. Utrwalony jest jednak również pogląd, iż jeżeli do pouczenia nie doszło wobec nieusprawiedliwionej nieobecności strony na terminie rozprawy, to sąd nie ma obowiązku ponownie udzielać pouczenia, w szczególnie w formie pisemnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX