Partyk Tomasz, Skutki procesowe niewłaściwego oznaczenia orzeczenia, którego dotyczy wniosek procesowy lub środek zaskarżenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Skutki procesowe niewłaściwego oznaczenia orzeczenia, którego dotyczy wniosek procesowy lub środek zaskarżenia

W praktyce sądowej niejednokrotnie spotykane są sytuacje, w których strona składająca wniosek procesowy (np. o sporządzenie uzasadnienia, o wykładnię orzeczenia, o sprostowanie orzeczenia) lub środek zaskarżenia niewłaściwie oznacza orzeczenie, którego jej pismo dotyczy. Najczęściej wadliwości dotyczą wskazania błędnej sygnatury akt lub daty rozstrzygnięcia. W orzecznictwie wyrażony został pogląd, iż tego rodzaju uchybienia nie mogą być uznane za oczywiste omyłki, nie uniemożliwiające nadania pismu strony biegu, w rozumieniu art. 130 § 1 k.p.c. Dominuje jednak zapatrywanie przeciwne, zgodnie z którym jeżeli mimo wystąpienia niedokładności tego rodzaju jest możliwe jednoznaczne powiązanie pisma procesowego z określonym rozstrzygnięciem, to błędy takie traktować należy jako nieistotne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX