Skutki prawne wniesienia apelacji lub skargi kasacyjnej od postanowienia zawartego w wyroku - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Skutki prawne wniesienia apelacji lub skargi kasacyjnej od postanowienia zawartego w wyroku

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Skutki prawne wniesienia apelacji lub skargi kasacyjnej od postanowienia zawartego w wyroku

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, zgodnie z którym wniesienie przez stronę nieprawidłowego środka zaskarżenia dostosowanego jednak do formy rozstrzygnięcia sądu (w szczególności apelacji lub skargi kasacyjnej zamiast zażalenia, gdy kwestionowane orzeczenie formalne przybrało postać wyroku a nie postanowienia), nie powinno rodzić dla tej strony ujemnych skutków procesowych. Jeżeli więc strona dostosowała środek zaskarżenia do przyjętej przez sąd formy orzeczenia i zamiast zażalenia na zawarte w wyroku postanowienie złożyła apelację bądź skargę kasacyjną, to środek ten powinien być traktowany jako zażalenie, przy czym nie podlega on odrzuceniu z uwagi na niezachowanie terminu z art. 394 § 2 k.p.c. Judykatura zwraca jednak uwagę na istotny wyjątek od powyższego stanowiska, wynikający z art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c., a dotyczący rozstrzygnięcia o kosztach postępowania. W tym bowiem przypadku ustawodawca przewiduje swoisty dualizm środków odwoławczych, a właściwym jest zażalenie (wnoszone w terminie tygodniowym), chyba że strona wnosi apelację co do istoty sprawy. W takim przypadku wniesienie „apelacji” dotyczącej wyłącznie kosztów postępowania z naruszeniem terminu do wniesienia zażalenia prowadzić będzie do odrzucenia tego środka odwoławczego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX