Skutki niezawarcia w apelacji zakresu zaskarżenia - OpenLEX

Krudysz Marcin, Skutki niezawarcia w apelacji zakresu zaskarżenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Skutki niezawarcia w apelacji zakresu zaskarżenia

Artykuł 368 § 1 k.p.c. określa dodatkowe wymogi dla apelacji jako szczególnego pisma procesowego. Zgodnie z jego punktem pierwszym, apelacja powinna zawierać wskazanie, czy jest on zaskarżony w całości czy w części. Na tym tle niejednolicie w procedurze cywilnej określa się skutki niezawarcia w apelacji zakresu zaskarżenia. Według jednego stanowiska, apelacja powinna jasno precyzować czy orzeczenie sądu pierwszej instancji zostało zaskarżone w całości czy w części. Stanowisko odmienne uznaje ten wymóg za spełniony, jeżeli wynika to z jej treści.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX