Brzozowski Piotr, Skarga na bezczynność organu w przedmiocie wydania zaświadczenia – wyczerpanie środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualna
Autor:

Skarga na bezczynność organu w przedmiocie wydania zaświadczenia – wyczerpanie środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi

W orzecznictwie sądów administracyjnych powstała wyraźna niejednolitość w zakresie orzekania o konieczności wyczerpania środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie wydania zaświadczenia (art. 217 k.p.a.). Judykatura nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób poprawnie wnieść skargę na bezczynność w takiej sprawie, aby nie narazić się na jej odrzucenie? Rzecz sprowadza się do ustalenia, czy konieczne jest uprzednie wyczerpanie środków zaskarżenia, po myśli art. 52 § 1 p.p.s.a., a jeśli tak, to jaki środek zaskarżenia należałoby wywieść, aby późniejsza skarga była dopuszczalna i skuteczna. Zdaniem niektórych składów orzekających skarga taka musi być poprzedzona zażaleniem z art. 37 § 1 k.p.a., wniesionym do organu wyższego stopnia nad organem bezczynnym. Inne składy wywodzą wręcz przeciwnie, uznając że zażalenie takowe jest niedopuszczalne, a konieczne staje się wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie z wymogiem art. 52 § 3 p.p.s.a. Jeszcze inne judykaty wskazują, że dopuszczalne jest zarówno wniesienie zażalenia, jak i wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Odnotować także należy, że istnieje też w orzecznictwie pogląd, w ramach którego skarga na bezczynność w przedmiocie wydania zaświadczenia nie musi być poprzedzona jakimkolwiek środkiem prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX