Makuch Jakub, Skarga na bezczynność organu administracji (przewlekłość postępowania) wniesiona po załatwieniu sprawy przez organ

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Skarga na bezczynność organu administracji (przewlekłość postępowania) wniesiona po załatwieniu sprawy przez organ

Jednym z praktycznych problemów dostrzeżonych w związku ze stosowaniem przez sądy administracyjne przepisów dotyczących zwalczania stanu pasywności organu administracji w prowadzonym przez ten organ postępowaniu jest to, czy dopuszczalne jest skuteczne wniesienie skargi na bezczynność (przewlekłość) w sytuacji, gdy postępowanie w ramach którego powyższe stany miałyby wystąpić - zostało już ostatecznie zakończone. Chodzi więc o sytuację, w której skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu administracji (przewlekłe prowadzenie przez ten organ postępowania) - wnoszona jest w momencie, w którym nie toczy się już postępowanie administracyjne, w którym zarzucany stan braku należytej aktywności organu administracji miałby występować, tj. wówczas, gdy postępowanie to zostało zakończone poprzez wydanie decyzji, postanowienia albo innego aktu lub poprzez podjęcie określonej czynności. Sposób rozstrzygnięcia tej doniosłej praktycznie kwestii nie jest jednolicie postrzegany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym. Wg pierwszego z poglądów, załatwienie przez organ administracji sprawy przed wniesieniem do sądu administracyjnego skargi na bezczynność (przewlekłość) - wyłącza możliwość uwzględnienia takiej skargi i nakazuje sądowi skargę oddalić. Drugi pogląd zakłada natomiast, iż fakt wydania przez organ administracji - przed wniesieniem do sądu skargi na bezczynność (przewlekłość) - ostatecznego aktu kończącego prowadzone postępowanie - nie stanowi przeszkody do merytorycznego rozpoznania takiej skargi i orzeczenia przez sąd w zakresie wszystkich aspektów uwzględnianych podczas orzekania w powyższej kategorii spraw, tj. w zakresie wynikającym z art. 149 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX