Janczukowicz Krzysztof, Skarga do WSA na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX 2019
Status: Aktualna
Autor:

Skarga do WSA na postanowienie w sprawie przedłużenia terminu zwrotu VAT

Weryfikacja zasadności wnioskowanego przez podatnika zwrotu VAT jest wręcz standardową procedurą, stosowaną przez organy podatkowe na podstawie art. 87 ust. 2 u.p.t.u. Często weryfikacja ta powoduje przedłużenie terminu zwrotu VAT, o którym organ podatkowy orzeka w formie postanowienia. Czy postanowienie to można zaskarżyć do WSA? Wątpliwość zrodziła się na gruncie zmienionego z dniem 15 sierpnia 2015 r. brzmienia art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., zgodnie z którym możliwość zaskarżenia do WSA innych aktów niż określone w § 2 pkt 1-3 nie dotyczy aktów lub czynności podjętych w ramach postępowań określonych w działach IV, V i VI o.p. oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy tych działów. To brzmienie zdaje się wyłączać możliwość zaskarżania do WSA postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, gdy weryfikacja zasadności zwrotu VAT odbywa się z zastosowaniem jednego z trzech trybów:

- kontroli podatkowej,

- kontroli celno-skarbowej,

- postępowania podatkowego,

- [do 28 lutego 2017 r. - postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej].

Omawiana zmiana nie wzbudziła natomiast wątpliwości co do dopuszczalności zaskarżania do WSA postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, gdy weryfikacja zasadności zwrotu VAT odbywa się w czwartym możliwym trybie, czyli w trybie czynności sprawdzających, gdyż w tym przypadku organ wydaje postanowienie na podstawie art. 274b o.p., a na to postanowienie przysługuje zażalenie, a w konsekwencji – także skarga do WSA na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Wobec tego zmiana art. 3 § 2 pkt 4 niczego tu nie zmienia.

Nowy stan prawny postawił więc istotny znak zapytania, związany z różnym podejściem do zaskarżalności postanowień w sprawie przedłużenia zwrotu VAT w zależności od kontekstu (trybu) czysto proceduralnego. Jak tę wątpliwość rozstrzygnięto w orzecznictwie sądów administracyjnych?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX