Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w przypadku cofnięcia pozwu lub środka zaskarżenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu w przypadku cofnięcia pozwu lub środka zaskarżenia

W orzecznictwie dostrzec można spór w materii zasad rozliczania kosztów procesu między stronami, gdy postępowanie kończy się formalnym umorzeniem na skutek cofnięcia pozwu lub środka zaskarżenia. Pierwsze stanowisko judykatury opiera się na założeniu, że o tym, która strona proces przegrała decydują względy obiektywne – a powód cofający pozew jest zawsze przegrywającym proces; podobnie strona cofająca środek zaskarżenia zawsze przegrywa postępowania odwoławcze. Według tego nurtu orzecznictwa dopuszczalne jest jednak nieobciążanie w takim przypadku strony cofającej pozew lub środek zaskarżenia kosztami procesu, jeżeli cofnięcie to nastąpiło z przyczyn zasługujących na uwzględnienie, w szczególności wobec zaspokojenia roszczenia. Natomiast drugi z poglądów wychodzi poza formalne ramy procedury i odwołując się do istoty postępowania cywilnego jako drogi uzyskania zaspokojenia uprawnień materialnoprawnych wskazuje, iż w przypadku uzyskania zaspokojenia roszczenia dochodzonego w postępowaniu sądowym dalszy proces staje się bezcelowy, jednakże nie sposób uznać powoda za przegrywającego, skoro uzyskał podstawowy cel, dla którego kierował sprawę na drogę sądową. Jeżeli więc wykazane zostanie, iż celowo zainicjował postępowanie, to jest mimo cofnięcia pozwu (lub środka zaskarżenia) wygrywającym proces i to na jego rzecz przeciwnik powinien zwrócić koszty procesu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX