Walczyński Ignacy, Rękojmia wiary publicznej w przypadku nabycia użytkowania wieczystego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Rękojmia wiary publicznej w przypadku nabycia użytkowania wieczystego

W orzecznictwie pojawiły się zasadnicze kontrowersje co do tego, czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych może chronić nabywcę prawa użytkowania wieczystego na podstawie czynności prawnej w razie istnienia wadliwego wpisu w księdze wieczystej jako właściciela nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. Wadliwość taka może nastąpić wówczas, gdy podstawę ujawnienia jako właściciela Skarbu Państwa (jednostek samorządowych) stanowiło wadliwe zaświadczenie o przejęciu gruntu na cele reformy rolnej lub wadliwa decyzja nacjonalizacyjna, a następnie doszło do stwierdzenia nieważności tej decyzji z mocą wsteczną. Użytkowanie wieczyste mogło i może nadal obciążać jedynie państwowe nieruchomości gruntowe, a po nowelizacji art. 232 k.c. - dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny - także nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX