Partyk Aleksandra, Reakcja małżonka na naganne zachowanie drugiego z małżonków jako przejaw winy w rozkładzie pożycia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Reakcja małżonka na naganne zachowanie drugiego z małżonków jako przejaw winy w rozkładzie pożycia

Praktyka sądowa wykazuje rozbieżności w rozstrzyganiu kwestii, czy nieodpowiednie postępowanie małżonka stanowiące reakcję na zachowanie drugiego z małżonków może stanowić podstawę przypisania mu winy w rozkładzie pożycia. Wskazuje się, że reakcja o charakterze agresywnym może być tak potraktowana. Jednakże jeśli w realiach konkretnego przypadku gwałtowne zachowanie jest usprawiedliwione, to może ono być niepoczytane za winę w rozkładzie pożycia. Z kolei opuszczenie mieszkania przez małżonka będącego ofiarą przemocy domowej z reguły nie może być traktowane w kategorii winy w rozkładzie pożycia, mimo że faktycznie prowadzi do ustania więzi małżeńskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX