Grzybowski Tomasz, Przesłanki względne wyłączenia sędziego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanki względne wyłączenia sędziego

W orzecznictwie sądów administracyjnych wyrażono dwa poglądy w zakresie tzw. przesłanki względnej wyłączenia sędziego, analizowanej w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez sędziego, a zwłaszcza przez stronę postępowania (art. 19 p.p.s.a.). Zgodnie z przeważającym, pierwszym z niżej przedstawionych poglądów, nie wystarczy samo subiektywne przekonanie strony o braku bezstronności sędziego – strona powinna wskazać takie okoliczności, które obiektywnie wzbudziłyby wątpliwości co do tej bezstronności. Przeciwne stanowisko opiera się na tezie, zgodnie z którą już samo podejrzenie sędziego o stronniczość może stanowić przyczynę jego wyłączenia ze sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX