Partyk Aleksandra, Przesłanki dopuszczenia opinii innych biegłych lub instytutu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przesłanki dopuszczenia opinii innych biegłych lub instytutu

W praktyce sądów częstym zjawiskiem jest żądanie stron, aby – po wydaniu opinii przez jednego biegłego – zlecić wykonanie kolejnej opinii innym biegłym lub instytutowi. W orzecznictwie utrwaliło się zapatrywanie, zgodnie z którym przeprowadzenie dowodu z opinii innych biegłych jest konieczne w razie uzasadnionych co do wywodów i wniosków opinii już wydanej. Nie ma więc podstaw do takiego działania, jeżeli złożona opinia nie budzi wątpliwości sądu. Samo bowiem niezadowolenie strony z treści opinii nie uzasadnia żądania wykonania opinii przez innego biegłego. W judykaturze podkreśla się również, iż dowód z opinii innych biegłych jest zasadniczo celowy wtedy, gdy nie da się usunąć wątpliwości odnośnie już wydanej opinii w drodze zlecenia temu samemu biegłemu wydania opinii uzupełniającej bądź ustnego przesłuchania go. Jeżeli jednak w takim przypadku biegły nie dążyłby do racjonalnego wyjaśnienia swoje go stanowiska, lecz jedynie ogólnikowo obstawał przy jego trafności, to zlecenie opiniowania innemu biegłemu jawić się będzie jako konieczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX