Przejście uprawnień z tytułu rękojmi za wady na kolejnego nabywcę - OpenLEX

Walczyński Ignacy, Przejście uprawnień z tytułu rękojmi za wady na kolejnego nabywcę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Przejście uprawnień z tytułu rękojmi za wady na kolejnego nabywcę

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556-576) nie zawierają unormowań odnoszących się do przejścia uprawnień kupującego na jego następców prawnych. W orzecznictwie zarysowały się z jednej strony dążenia do rozszerzania podmiotowego zakresu rękojmi, z drugiej zaś istotne rozbieżności, dotyczące uzasadnienia przejścia uprawnień z rękojmi na kolejnych nabywców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX