Przedmiot wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty jednorazowej - OpenLEX

Węgrzyn Gabriel, Przedmiot wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty jednorazowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Przedmiot wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty jednorazowej

W przypadku zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego, zbywca musi ponieść opłatę jednorazową. Bazę do jej ustalenia stanowi różnica między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem (art. 37 ust. 1 u.p.z.p.). Dyskusyjne jest jednak, w jaki sposób wycenić wzrost wartości nieruchomości, gdy po wejściu w życie planu miejscowego właściciel dokonał podziału nieruchomości i zbył tylko jedną z nowo wydzielonych działek. W orzecznictwie reprezentowane są w tej materii dwa przeciwstawne stanowiska. Według pierwszego, przedmiotem wyceny powinna być nieruchomość w takim kształcie, w jakim została zbyta. Według drugiego, przedmiotem wyceny powinna być objęta nieruchomość w takim kształcie, w jakim istniała w chwili wejścia w życie planu miejscowego, zaś okoliczność zbycia jedynie części nieruchomości powinna zostać uwzględniona dopiero przy obliczaniu opłaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX