Sondej Marek Zbigniew, Prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, gdy do przeniesienia własności nieruchomości nabytego lokalu mieszkalnego doszło po upływie ustawowego terminu.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, gdy do przeniesienia własności nieruchomości nabytego lokalu mieszkalnego doszło po upływie ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2019 r. zwolniony z podatku był dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Na tle interpretacji tego przepisu powstała w orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżność, czy skorzystanie ze zwolnienia wymaga nie tylko wydatkowania przychodu na cele związane z nabyciem określonej rzeczy lub prawa, ale też faktycznego nabycia w tym okresie danego prawa. Wykształciły się w tej materii dwa przeciwstawne poglądy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX