Czepek Jakub, Prawo do kontaktu obojga rodziców z dzieckiem

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Prawo do kontaktu obojga rodziców z dzieckiem

Orzecznictwo zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) jak i sądów polskich wskazuje na konieczność zapewnienia możliwości kontaktu z dzieckiem obojgu jego rodzicom. Wynika to z gwarancji art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który przyznaje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Według standardów wypracowanych przez ETPC kontakt z dzieckiem powinien być dostępny dla obojga rodziców, tak w trakcie trwania ich związku, jak i po jego zakończeniu. Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także rodzicowi, z którym dziecko nie zamieszkuje. Standardy Konwencji gwarantują takie prawo niezależnie od faktu wcześniejszego zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy rodzicami, wierzeń religijnych, obywatelstwa, orientacji seksualnej, itd. Kluczowe jest, aby decyzja o przyznaniu opieki była podejmowana z uwzględnieniem - przede wszystkim – najlepszego interesu dziecka. Samo postępowanie musi być przeprowadzone sprawnie i w jak najkrótszym terminie ze względu na dobro dziecka. W sytuacji dotyczącej dziecka niemieszkającego ze swoim naturalnym rodzicem, należy uwzględnić również możliwość zapewnienia takiego kontaktu biologicznemu ojcu lub matce. Sąd powinien badać tego rodzaju sprawy indywidualnie, kierując się – w pierwszej kolejności – najlepszym interesem małoletniego dziecka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX