Janczukowicz Krzysztof, Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach - zwolnienie z VAT

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach - zwolnienie z VAT

Zwolnione z VAT są usługi kulturalne świadczone przez twórców, w rozumieniu prawa autorskiego, wynagradzane w formie honorariów (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b u.p.t.u.) Czy prowadzone przy zabytkach prace konserwatorskie lub restauratorskie mogą być uznane za przedmiot prawa autorskiego, a tym samym - korzystać z tego zwolnienia?

Żaden przepis prawa nie odpowiada wyraźnie na to pytanie. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zawiera następujące definicje tych prac (art. 3 pkt 6 i 7):

- prace konserwatorskie to działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

- prace restauratorskie to działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań.

Definicje te nie przesądzają odpowiedzi na postawione pytanie. Organy podatkowe twierdzą, że prace te nie mogą korzystać ze zwolnienia. Jako jeden z argumentów wskazują, że do końca 2011 r. obowiązywało odrębne zwolnienie przedmiotowych prac z VAT na podstawie § 43 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a więc obecnie zwolnienia tego już nie ma. A jakie jest stanowisko sądów?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX