Partyk Aleksandra, Postępowanie ułaskawieniowe jako informacja publiczna

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Postępowanie ułaskawieniowe jako informacja publiczna

W orzecznictwie sądów administracyjnych zauważyć można dwa przeciwstawne stanowiska co do tego, czy treść wniosków Prokuratora Generalnego kierowanych do Prezydenta RP w toku procedury ułaskawieniowej, stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Według pierwszego poglądu, tego rodzaju dokumenty - znajdujące się w aktach podręcznych Prokuratora Generalnego - nie podlegają udostępnieniu w trybie wskazanej ustawy. Drugie stanowisko orzecznicze przyjmuje natomiast dopuszczalność udostępnienia tych dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nadto wskazuje się, że nie są informacją publiczną opinie sądów sporządzane na potrzeby postępowania o ułaskawienie, tym bardziej, że zgodnie z kodeksem postępowania karnego opinie pozytywne nie podlegają ujawnieniu nawet wobec bezpośrednio zainteresowanych (skazanego, jego rodziny). Wyrażono również zapatrywanie, że nie podlegają udostępnieniu informacje o imionach i nazwiskach osób, co do których Prezydent RP skorzystał z prawa łaski, tym bardziej, że prowadziłoby to pośrednio do ujawnienia informacji o skazaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX