Postanowienia mogące być przedmiotem badania sądu odwoławczego w trybie art. 380 k.p.c. - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Postanowienia mogące być przedmiotem badania sądu odwoławczego w trybie art. 380 k.p.c.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autorzy:

Postanowienia mogące być przedmiotem badania sądu odwoławczego w trybie art. 380 k.p.c.

Art. 380 k.p.c. pozwala sądowi rozpoznającemu środek zaskarżenia dokonać - na wniosek strony - również kontroli innych niezaskarżalnych postanowień, które miały wpływ na wynik sprawy. W judykaturze wskazuje się, że do tej kategorii postanowień, które mogą być poddane ocenie sądu odwoławczego w powołanym trybie należą w szczególności orzeczenia dotyczące odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie lub środka zaskarżenia, odmowy zwolnienia od kosztów sądowych, ustalenia wartości przedmiotu sprawy. Zarazem ugruntował się pogląd, zgodnie z którym nie można dokonywać na podstawie art. 380 k.p.c. kontroli takich postanowień, które nie mają charakteru niezaskarżalnego z mocy ustawy. Jeżeli bowiem od określonego orzeczenia przysługiwał środek zaskarżenia, lecz strona z niego nie skorzystała, to orzeczenie to jest prawomocne i ma moc wiążącą, zaś poddawanie go ocenie sądu odwoławczego w trybie art. 380 k.p.c. prowadziłoby do obejścia prawa. Dostrzec trzeba również stanowisko, wedle którego nie jest dopuszczalnym dokonywanie w trybie art. 380 k.p.c. kontroli postanowień sądu zapadłych na skutek rozpoznania skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX