Krudysz Marcin, Pojęcie „faktycznie zastosowanego kursu waluty”

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie „faktycznie zastosowanego kursu waluty”

W orzecznictwie sądów administracyjnych rozbieżności budzi sposób wykładni, użytego w przepisie art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15a ust. 2-4 u.p.d.o.p.), zwrotu normatywnego - „faktycznie zastosowanego kursu waluty”.

Według jednego stanowiska, „faktycznie zastosowany kurs waluty” to kurs faktycznie użyty do ustalenia wartości różnicy kursowej lub po którym dokonuje się faktycznej wyceny transakcji w danym dniu. Inny pogląd stwierdza, że „faktycznie zastosowany kurs waluty”, to taki kurs, który rzeczywiście został użyty, a więc którym się posłużono, wykorzystując go w danej operacji gospodarczej.

Podobny problem istnieje na gruncie art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX