Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Pojęcie „dobra wymiaru sprawiedliwości” jako przesłanki przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi

W judykaturze dostrzec można szereg wypowiedzi odnoszących się do problematyki pojęcia „dobra wymiaru sprawiedliwości”, co na gruncie art. 37 k.p.k. może uzasadniać przekazanie sprawy z sądu ogólnie właściwego do innego sądu równorzędnego. Zasadniczo zmianę właściwości sądu uzasadniają takie okoliczności, które w opinii publicznej mogą uzasadniać przekonania, że sąd ogólnie właściwy może rozpoznawać sprawę bez zachowania należytej bezstronności i obiektywizmu. Z drugiej jednak strony dostrzec należy znaczną grupę orzeczeń, w których przyjęto, że zasadniczo nie jest podstawą przekazania sprawy wzgląd na opinię społeczną, zwłaszcza gdy u podstaw obawy o odbiór społeczny rozpoznania sprawy leżą osobiste spory strony procesu z sędziami lub zastrzeżenia strony co do działalności danego sądu. Podobnie nie stanowi dostatecznej podstawy przekazania sprawy na podstawie powołanej regulacji zła sytuacja materialna oskarżonego. Natomiast wzgląd na stan zdrowia strony procesu może przemawiać za koniecznością wyznaczenia do rozpoznania sprawy sądu innego niż ogólnie właściwy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?