Podstawy rozwiązania przez sąd umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy - OpenLEX

Partyk Tomasz, Podstawy rozwiązania przez sąd umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualna
Autor:

Podstawy rozwiązania przez sąd umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy

W judykaturze przyjmuje się, że umowa zawarta przez rolnika z następcą, którą doszło do przekazania gospodarstwa rolnego, może zostać rozwiązana przez sąd w szczególności w przypadku stwierdzenia wyjątkowo nagannych zachowań następcy wobec rolnika, mających miejsce w dłuższym okresie czasu. Orzecznictwo zalicza do takich okoliczności między innymi naruszanie nietykalności cielesnej, znieważanie czy grożenie rolnikowi przez następcę, nie udzielanie mu koniecznej pomocy w chorobie lub na starość, wyprzedawanie składników otrzymanego gospodarstwa i trwonienie pieniędzy za nie uzyskanych, porzucenie gospodarstwa rolnego. Natomiast nie stanowią podstawy rozwiązania umowy o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy typowe konflikty rodzinne pomiędzy rolnikiem a obdarowanym, lub nawet akty drastycznie niewłaściwe, lecz incydentalne, czy też prowadzenie gospodarstwa rolnego przez następcę w sposób niezgodny z subiektywnymi oczekiwaniami rolnika. W orzecznictwie wskazuje się również, że samo spełnienie przesłanek z art. 89 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie skutkuje jeszcze rozwiązaniem umowy. Sąd ma bowiem rozważyć interes rolnika i interes następcy w świetle zasad współżycia społecznego, tak aby rozstrzygnięcie było najbardziej odpowiednie w danej konkretnej sytuacji. Rozważenie interesów stron w świetle zasad współżycia musi zarazem odniesienie się do określonych zasad współżycia przyjętych w społeczeństwie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX