Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Podstawy rozliczania przez sąd nakładów w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autorzy:

Podstawy rozliczania przez sąd nakładów w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków

W orzecznictwie utrwaliły się dwa poglądy dotyczące podstaw rozstrzygania przez sąd o rozliczeniu nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty i odwrotnie. W pierwszym stanowisku judykatury wskazuje się, że o roszczeniach małżonków z tytułu rozliczenia nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, sąd orzeka jedynie na wniosek, zgłoszony w sposób zgodny z wymaganiami stawianymi pozwowi. Drugi z poglądów przyjmuje natomiast, że o rozliczeniu nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich, sąd orzeka z urzędu i nie jest związany inicjatywą dowodową uczestników postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX