Rzęsiewicz Karol, Podleganie egzekucji administracyjnej dotacji oświatowej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Podleganie egzekucji administracyjnej dotacji oświatowej

Zgodnie z art. 8 § 1 pkt 15 u.p.e.a., nie podlegają egzekucji administracyjnej środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wypłacone w formie zaliczki, chyba że wierzytelność egzekwowana powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone. Kwestią sporną w orzecznictwie są dotacje oświatowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX