Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Podejmowanie imieniem współmałżonka czynności prawnych i procesowych na podstawie art. 29 k.r.o.

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autorzy:

Podejmowanie imieniem współmałżonka czynności prawnych i procesowych na podstawie art. 29 k.r.o.

Przepis art. 29 k.r.o., zgodnie z którym w razie przemijającej przeszkody małżonek może za współmałżonka działać w sprawach zwykłego zarządu, stanowi zgodnie z powszechnie przyjętym w judykaturze i literaturze poglądem podstawę umocowania (przedstawicielstwa ustawowego) w zakresie czynności prawa materialnego i czynności faktycznych. Wskazuje się, że regulacja ta upoważnia (ale nie zobowiązuje) do podejmowania czynności w zakresie zwykłego zarządu majątkiem osobistym współmałżonka. W praktyce sądowej spotykanym zjawiskiem jest powoływanie się na powołany przepis, jako podstawę podejmowania za współmałżonków czynności procesowych. Utrwalony jednak pogląd orzecznictwa wskazuje na niedopuszczalność takiego stosowania regulacji art. 29 k.r.o., a to z uwagi na szczególne regulacje instytucji pełnomocnictwa procesowego. Przytoczyć trzeba również stanowisko, wedle którego małżonek nie może skutecznie udzielić pełnomocnictwa procesowego za współmałżonka, na podstawie art. 29 k.r.o., jednakże jeśli pełnomocnik zgodził się na reprezentację w takim przypadku, możliwe jest następcze potwierdzenie tego pełnomocnictwa, na podstawie art. 103 § 1 k.c. w zw. z art. 104 zd. drugie k.c.; w przypadku jednak śmierci współmałżonka, małżonek, który z przekroczeniem swoich uprawnień udzielił tego pełnomocnictwa, nie może go sam potwierdzić.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX