Krudysz Marcin, Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jako warunek nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Pobieranie zasiłku dla bezrobotnych jako warunek nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, jednym z warunków otrzymania świadczenia przedemerytalnego jest upływ co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym, w orzecznictwie sądów powszechnych pojawiły się rozbieżności w kwestii tego, czy w świetle wyżej wymienionego przepisu, okres co najmniej 6-ciu miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, warunkujący nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego, powinien przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy. Stanowisko restrykcyjne przyjmuje, że okres ten powinien przypadać bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy. Pogląd przeciwny dopuszcza przerwy pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a pobieraniem zasiłku dla bezrobotnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX