Otwarcie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Otwarcie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Otwarcie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia

W orzecznictwie ugruntowane jest zapatrywanie, iż złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia w dniu wcześniejszym niż ten, w którym miała miejsce publikacja tego orzeczenia, jest bezwzględnie bezskuteczne. Rozbieżności orzecznicze ujawniły się natomiast w odniesieniu do wniosków o sporządzenie uzasadnienia wnoszonych w tym samym dniu, w którym sąd ogłosił orzeczenie. Dominuje stanowisko, które nakazuje brać pod uwagę godzinę złożenia wniosku – jeśli jest ona wcześniejsza od godziny publikacji, to wniosek jest bezskuteczny, jako złożony wobec orzeczenia nieistniejącego w czasie wniesienia żądania jego umotywowania. W razie niedających się usunąć wątpliwości należy jednak rozstrzygać na korzyść strony. Przeciwny pogląd Sądu Najwyższego opiera się na literalnej treści art. 328 § 1 k.p.c., w którym mowa jest o „dniu ogłoszenia sentencji”, co prowadzi do wniosku, że nie ma znaczenia godzina złożenia wniosku. Pogląd ten odwołuje się również do ujętych w kodeksie cywilnym zasad liczenia terminów, w których mowa jest o dniach, tygodniach, miesiącach i latach, a nie o godzinach. Wyrażone zostało również stanowisko, wedle którego jeżeli wniosek o sporządzenie uzasadnienia został złożony przedwcześnie, jednak dotknięty był brakami formalnymi, które zostały usunięte już po ogłoszeniu sentencji orzeczenia, którego dotyczył, to wywołuje on skutki prawne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX