Orzekanie przez skład ławniczy, w ramach przedmiotowej kumulacji roszczeń, w sprawach przewidzianych do rozpoznania przez skład... - OpenLEX

Więcek Krystian, Orzekanie przez skład ławniczy, w ramach przedmiotowej kumulacji roszczeń, w sprawach przewidzianych do rozpoznania przez skład jednoosobowy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Orzekanie przez skład ławniczy, w ramach przedmiotowej kumulacji roszczeń, w sprawach przewidzianych do rozpoznania przez skład jednoosobowy

Przepis art. 191 Kodeksu postępowania cywilnego dopuszcza możliwość dochodzenia jednym pozwem kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu. Czy jednak można taki pozew rozpoznać w toku jednego postępowania w przypadku, gdy poszczególne roszczenia podlegają rozpoznaniu przez sąd w różnych składach? Treść przepisu art. 191 k.p.c. nie wskazuje explicite, aby przesłanką dopuszczalności kumulacji przedmiotowej był taki sam składu sądu dla poszczególnych roszczeń. Jednakże nie ulega też wątpliwości, że w takiej sytuacji w przedmiocie jednego bądź kilku rozstrzyganych wspólnie roszczeń orzeka sąd w składzie innym, niż wynikający z ustawy, co może stanowić bezwzględną negatywną przesłankę procesową określoną w art. 379 pkt 4 k.p.c.

Problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku orzekania przez sąd w składzie ławniczym w przedmiocie roszczeń, dla których został przewidziany skład jednego sędziego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX