Sondej Marek Zbigniew, Orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki naprzemiennej, jako podstawa do wypłaty świadczenia wychowawczego na rzecz rodzica sprawującego taką opiekę

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualna
Autor:

Orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki naprzemiennej, jako podstawa do wypłaty świadczenia wychowawczego na rzecz rodzica sprawującego taką opiekę

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze na dziecko przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, którzy sprawują ją w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy tej kwoty. Pojęcie opieki naprzemiennej nie zostało jednak zdefiniowane, ani na potrzeby tej ustawy, ani w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Rodzi to wątpliwość organów administracyjnych, czy przepis ten należy stosować literalnie, odmawiając przyznania świadczenia wychowawczego rodzicowi faktycznie sprawującego opiekę naprzemienną nad dzieckiem, o której jednak nie orzekł sąd rodzinny. Pomocne nie są tutaj również sądy administracyjne, które zajmują w tej sprawie rozbieżne stanowiska.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX