Kucharski Dominik, Organ uprawniony do wznowienia postępowania i przeprowadzenia postępowania wznowieniowego po zmianie właściwości miejscowej lub rzeczowej organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Organ uprawniony do wznowienia postępowania i przeprowadzenia postępowania wznowieniowego po zmianie właściwości miejscowej lub rzeczowej organu, który wydał decyzję w ostatniej instancji

Zgodnie z art. 150 k.p.a. organem właściwym do wznowienia postępowania i następnie badania podstaw wznowienia jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Przepisy k.p.a. nie regulują jednak kwestii który organ jest właściwy do wznowienia postępowania w sytuacji, gdy po wydaniu decyzji, która ma być oceniana w ramach postępowania wznowieniowego, dojdzie do zmiany przepisów o właściwości miejscowej lub rzeczowej powodującej, iż organ który wydał decyzję w ostatniej instancji, przestał już być właściwy do jej wydania.

W konsekwencji w orzecznictwie prezentowane są dwa odmienne poglądy. Zgodnie z jednym z nich fakt, iż organ który wydał decyzję w ostatniej instancji, na dzień wszczęcia postępowania wznowieniowego nie jest już właściwy do jej wydania, nie zmienia właściwości tego organu do przeprowadzenia postępowania wznowieniowego. Zgodnie natomiast z poglądem przeciwnym fakt, iż organ który wydał decyzję w ostatniej instancji, na dzień wszczęcia postępowania wznowieniowego nie jest już właściwy do jej wydania powoduje, iż organem uprawnionym do wznowienia postępowania i przeprowadzenia postępowania wznowieniowego jest wówczas wyłącznie ten organ, który stał się właściwy w wyniku zmiany przepisów o właściwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX