Janczukowicz Krzysztof, Opodatkowanie odsetek od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez wspólnika

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Opodatkowanie odsetek od pożyczki udzielonej spółce osobowej przez wspólnika

Wspólnik ma prawo udzielić pożyczki swojej spółce i pobierać z tego tytułu od spółki odsetki. Nie są jednak oczywiste konsekwencje takiej umowy na gruncie podatków dochodowych. Niniejsze opracowanie dotyczy spółek osobowych, w których podatnikiem nie jest sama spółka, ale wspólnicy. Powstaje tu bowiem ciekawe pytanie, czy wspólnicy (pożyczkodawca i pozostali) mogą zaliczyć wypłacane przez spółkę odsetki od pożyczki do swoich kosztów uzyskania przychodów? W odpowiedzi należy uwzględnić bliźniacze przepisy art. 23 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f. i art. 16 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej u.p.d.o.p., zgodnie z którymi nie można uznać za koszty podatkowe "odsetek od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów". Wobec tych przepisów pytanie można sprecyzować: czy omawiana pożyczka jest tym kapitałem włożonym w źródło przychodów?

Wydaje się, że – wobec jednobrzmiących przepisów – powyższa kwestia powinna być zawsze rozwiązywana tak samo, a więc niezależnie od tego, czy pożyczkodawcą jest osoba fizyczna, czy podatnik CIT. Natomiast druga kwestia dotyczy tylko sytuacji, w której pożyczkodawcą jest osoba fizyczna, gdyż na gruncie PIT zasady opodatkowania zależą od klasyfikacji do odpowiedniego źródła przychodów, a więc pytanie brzmi, czy omawiane odsetki są przychodem z kapitałów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.), czy przychodem z działalności gospodarczej rozliczanym zgodnie z art. 8 u.p.d.o.f.?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX