Urban-Theocharakis Małgorzata, Opłaty i prowizje od czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego - możliwość kontroli klauzul abuzywnych w trybie 385(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Opłaty i prowizje od czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego - możliwość kontroli klauzul abuzywnych w trybie 385(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Na tle treści art. 3851 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny dalej jako: k.c. pojawiła się w orzecznictwie wątpliwość co do tego, jak należy pojmować „główne świadczenia stron”. W omawianym zagadnieniu pojawia się problem – jak traktować obowiązek uiszczania przez posiadacza rachunku prowizji i opłat, pobieranych w związku z prowadzeniem rachunku bankowego. Kwestia ta ma znaczenie praktyczne, gdyż „główne świadczenia” stron nie podlegają kontroli pod kątem abuzywności w trybie 3851 k.c..

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX