Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako przychód tych osób - OpenLEX

Janczukowicz Krzysztof, Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako przychód tych osób

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualna
Autor:

Opłacenie przez spółkę ubezpieczenia OC osób należących do organów spółki jako przychód tych osób

Niniejsze opracowanie dotyczy sytuacji, w której spółka ponosi wydatek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) osób pełniących funkcje w spółce, czyli przede wszystkim członków zarządu, ale także np. członków rady nadzorczej. Co ważne, chodzi o sytuację, w której wykupione ubezpieczenie ma charakter grupowy, a nie imienny, a więc w umowie ubezpieczenia nie są wymieniane konkretne osoby objęte ubezpieczeniem. W tym stanie rzeczy powstaje pytanie, czy po stronie osób objętych ubezpieczeniem, a więc tych, które w okresie ubezpieczenia pełniły funkcje określone w umowie ubezpieczenia, powstaje opodatkowany podatkiem dochodowym przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej u.p.d.o.f.?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX