Opinia biegłego ad hoc w postępowaniu cywilnym - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Opinia biegłego ad hoc w postępowaniu cywilnym

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Opinia biegłego ad hoc w postępowaniu cywilnym

Opiniowanie przez biegłego sądowego ad hoc, jakkolwiek w praktyce znacznie rzadsze aniżeli w przypadku stałych biegłych sądowych, znajduje zastosowanie w szczególności w tych sprawach, w których konieczne jest zasięgnięcie wiadomości specjalnych z rzadkich dziedzin nauki. W judykaturze podkreśla się, że przed zleceniem biegłemu ad hoc sporządzenia opinii, konieczne jest zweryfikowanie faktycznego legitymowania się przez niego wiedzą z danej dziedziny. Podkreśla się również znaczenie przyrzeczenia odbieranego od takiego biegłego przez sąd, przy czym – liberalnie – wskazuje się, że może to zostać uczynione aż do zakończenia wykonywania przez niego czynności, nie dyskwalifikuje więc opinii nieodebranie przyrzeczenia przed rozpoczęciem jej sporządzania. Warto dodać, że biegłym sądowym może być jedynie osoba fizyczna, nie jest więc dopuszczalne powierzenie opiniowania osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej (poza instytutami naukowymi lub badawczo-naukowymi). Judykatura zwraca również uwagę, iż nie należy zasięgać opinii biegłego, który już (poza pełnieniem tej roli) „zetknął się” ze sprawą – taką osobę, choćby dysponowała wiedzą specjalną, należy przesłuchać w charakterze świadka, zaś sporządzenie ekspertyzy – zlecić innej osobie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX