Okoliczności uzasadniające skuteczne odwołanie uznania powództwa - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Okoliczności uzasadniające skuteczne odwołanie uznania powództwa

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Okoliczności uzasadniające skuteczne odwołanie uznania powództwa

W orzecznictwie można dostrzec rozbieżne poglądy dotyczące okoliczności mogących uzasadniać złożenie przez pozwanego skutecznego prawnie oświadczenia o odwołaniu uznania powództwa. Pierwsza z przedstawionych koncepcji przyjmuje, że uznanie powództwa zawiera w sobie elementy zarówno procesowe, jak i materialnoprawne, a zatem do odwołania oświadczenia w tym przedmiocie uprawniać mogą pozwanego jedynie takie okoliczności, które mają charakter materialnoprawnych wad oświadczenia woli. Wedle drugiego z zapatrywań uznanie powództwa ma charakter stricte procesowy, a co za tym idzie do odwołania oświadczenia tego rodzaju nie znajdują zastosowania przepisy prawa materialnego o wadach oświadczenia woli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX