Partyk Aleksandra, Odwołanie darowizny, której przedmiot wszedł do majątku wspólnego małżonków

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Odwołanie darowizny, której przedmiot wszedł do majątku wspólnego małżonków

Rozbieżności w orzecznictwie budzi problematyka skutków prawnych odwołania darowizny, której przedmiot wszedł do majątku wspólnego małżonków, jedynie względem jednego z obdarowanych. Według jednej grupy poglądów, w takim przypadku darczyńca może domagać się jedynie zwrotu równowartości darowanego udziału od tego z małżonków, względem którego darowiznę odwołał, bowiem majątek wspólny jest niepodzielny i w związku z tym żądanie zwrotu przedmiotu darowizny w naturze (udziału w nim) jest niemożliwe. Darczyńca musi zaś ponosić ujemne konsekwencje zakazów wynikających z art. 35 k.r.o. oraz art. 42 k.r.o. Druga grupa poglądów judykatury stoi na stanowisku, iż w takim przypadku przedmiot darowizny staje się przedmiotem współwłasności ułamkowej małżonków („wychodzi” z majątku objętego niepodzielną wspólnością małżeńską), a darczyńca może domagać się zwrotnego przeniesienia na swoją rzecz udziału w przedmiocie darowizny, przypadającego na małżonka, w stosunku do którego została ona odwołana. Poza tymi spornymi zapatrywaniami, orzecznictwo wskazuje również, że w przypadku, gdy przedmiot darowizny stał się składnikiem majątku wspólnego małżonków nie z woli darczyńcy, lecz na skutek umownego rozszerzenia zakresu wspólności majątkowej wszedł do majątku wspólnego małżonków, to odwołując darowiznę, oboje małżonkowie są obowiązani do zwrotu przedmiotu darowizny w całości; przeniesienie bowiem przedmiotu darowizny do majątku wspólnego stanowiło bowiem bezpłatne rozporządzenie w rozumieniu art. 407 k.c.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX