Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym spółdzielni, wspólnot oraz TBS a zakres zwolnienia od CIT - OpenLEX

Gumola Mariusz, Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym spółdzielni, wspólnot oraz TBS a zakres zwolnienia od CIT

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym spółdzielni, wspólnot oraz TBS a zakres zwolnienia od CIT

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ze zwolnienia tego korzystają wyłączne dochody wymienionych podmiotów uzyskiwane z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W efekcie, dochody tych podmiotów z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi nie podlegają zwolnieniu od podatku, bez względu na cel przeznaczenia tych dochodów. W praktyce powstają wątpliwości, czy omawianym zwolnieniem podatkowym są objęte dochody z odsetek bankowych od środków pieniężnych będących w dyspozycji podmiotu zajmującego się gospodarką zasobami mieszkaniowymi (w tym środków pieniężnych lokowanych na rachunkach oszczędnościowych lub lokatach terminowych) – w zakresie, w jakim dochody te są przeznaczane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. nie definiuje bowiem dochodów z działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W związku z tym kwestią dyskusyjną jest czy za takie dochody mogą być uznane odsetki bankowe od środków pieniężnych podmiotu zajmującego się gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Na tym tle dochodzi do rozbieżności w praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX