Krudysz Marcin, Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania jako nieopartej na ustawowej podstawie

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania jako nieopartej na ustawowej podstawie

Artykuł 410 § 1 k.p.c. zawiera nakaz odrzucenia skargi o wznowienie postępowania wniesionej po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalnej lub nieopartej na ustawowej podstawie.

W judykaturze problemy rodzi określenie zakresu wstępnego badania, czy skarga oparta została na ustawowej podstawie i w konsekwencji tego, kiedy rzeczywiście skarga podlega odrzuceniu na podstawie ww. przepisu. Według stanowiska liberalnego, odrzucenie skargi z powodu nie oparcia jej na ustawowej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy podana w skardze podstawa nie da się podciągnąć pod żadną z przyczyn wznowienia. Stanowisko restrykcyjne postuluje za odrzuceniem skargi także wtedy, gdy jej podstawa odpowiada wprawdzie takiemu wzorcowi, ale w rzeczywistości nie wystąpiła. Mówiąc inaczej, przesłanka wznowienia musi zostać stwierdzona w okolicznościach konkretnej sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX