Partyk Aleksandra, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

W judykaturze ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta hodowane przez człowieka na gruncie art. 431 k.c. dotyczy jedynie tych szkód, które zwierzę wyrządza z własnego popędu, a więc w wyniku własnego zachowania, niezależnego od woli osoby, która zwierzę to chowa lub się nim posługuje. Jeśli zaś zwierzę stanowi jedynie „narzędzie” w rękach człowieka, to odpowiedzialność za szkody tak wyrządzone ponosi sprawca szkody na zasadach ogólnych. Przyjmuje się również, że regulacja art. 431 k.c. znajduje zastosowanie w odniesieniu do tych zwierząt, które są przez człowieka hodowane, a nie do zwierząt żyjących w stanie wolnym. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta żyjące wolno odpowiada Skarb Państwa na zasadach ogólnych lub na podstawie ustaw szczególnych (np. prawa łowieckiego lub ustawy o ochronie przyrody). Warto jednak dostrzec również odosobniony pogląd Sądu Najwyższego, wedle którego za chowającego dzikie zwierzę może być na gruncie art. 431 k.c. uznany zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX