Krudysz Marcin, Odpowiedzialność za szkody na osobie, wyrządzone przez kierującego pasażerowi, będącemu współposiadaczem pojazdu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Odpowiedzialność za szkody na osobie, wyrządzone przez kierującego pasażerowi, będącemu współposiadaczem pojazdu

Przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela rodzą wątpliwości w kwestii tego, czy ponosi on odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem każdemu pasażerowi, w tym osobie bliskiej, będącemu współposiadaczem pojazdu, w związku z ruchem którego wyrządzono szkodę.

Inaczej mówiąc, chodzi o to, jaka powinna być wykładnia przepisów regulujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pasażerowi, będącemu współposiadaczem pojazdu, a w szczególności w sytuacjach, w których tym pasażerem jest małżonek kierowcy, a oboje małżonkowie są współposiadaczami pojazdu.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access