Ambroziewicz Maciej, Odmowa przyznawania świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia wypadkowego

Linie orzecznicze
Opublikowano: ABC
Status: Aktualna
Autor:

Odmowa przyznawania świadczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia wypadkowego

W myśl art. 21 ust. 1-2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia te, nie przysługują również ubezpieczonemu, który, będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. Istotnym przy tym jest to, że winę lub rażące niedbalstwo pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy należy konkretnie udowodnić. Nie wystarczy bowiem samo wykazanie nieprzestrzegania przepisów bhp (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r., II UK 30/04, M.P.Pr. 2005, nr 1, poz. 342). Do pozbawienia poszkodowanego świadczeń odszkodowawczych nie zawsze wystarczy samo stwierdzenie, że w chwili zdarzenia znajdował się on np. w stanie nietrzeźwości, bowiem trzeba jeszcze stwierdzić, że to właśnie z tego powodu poszkodowany uległ danemu wypadkowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX