Pacura Marcin, Krudysz Marcin, Ochrona interesu ogólnego a indywidualny pokrzywdzony

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autorzy:

Ochrona interesu ogólnego a indywidualny pokrzywdzony

W orzecznictwie pojawiła się rozbieżność poglądów dotycząca możliwości uznania za pokrzywdzonego podmiotu indywidualnego, w sytuacji gdy przepis chroni „dobro ogółu”. Taka sytuacja zachodzi min. na gruncie art. 241 § 1 k.k. czy też na gruncie art. 233 § 4 k.k. W gruncie rzeczy najzupełniej uprawnionym wydaje się spojrzenie na przedmiotowy problem szerzej, z perspektywy art. 49 § 1 k.p.k., tj. przez pryzmat definicji osoby pokrzywdzonej. Wskazać należy, że norma wyrażona przez art. 49 § 1 współczesnego kodeksu postępowania karnego jest odpowiednikiem regulacji art. 40 § 1 dawnego kodeksu postępowania karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX