Ocena skuteczności doręczenia przesyłek sądowych - OpenLEX

Partyk Tomasz, Ocena skuteczności doręczenia przesyłek sądowych

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Ocena skuteczności doręczenia przesyłek sądowych

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, zgodnie z którym doręczenia pism sądowych wymagają ścisłego zachowania przepisów ustawowych regulujących tę materię, a dokonanie doręczenia z naruszeniem tych norm nie wywołuje skutków prawnych. Wyrażono również zapatrywanie, iż podstawową formą doręczeń jest to dokonywane przez pocztę, zaś pozostałe mogą znaleźć zastosowanie jedynie w nadzwyczajnych przypadkach. Ugruntowane jest także stanowisko judykatury, iż dopuszczalne jest dokonywanie „łącznego” doręczenia kilku pism sądowych w jednej przesyłce (kopercie), przy czym okoliczność ta powinna być wyraźnie zaznaczona na formularzu potwierdzenia odbioru. Jeżeli w takim przypadku adresat pokwituje odbiór, to powstaje domniemanie, że doręczone zostały wszystkie te pisma. Wskazuje się również, że jeżeli zostanie wykazane, iż zawartość przesyłki z sądu była niewłaściwa lub tekst odpisu orzeczenia jest obarczony błędami, to doręczenie musi być uznane za bezskuteczne, przy czym podkreślono także, że niekompletność uzasadnienia nie jest realną wadą tego rodzaju.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX