Kamiński Marcin Tadeusz, Obniżenie kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku jego wcześniejszej spłaty

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualna
Autor:

Obniżenie kosztów kredytu konsumenckiego w przypadku jego wcześniejszej spłaty

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Pomimo dosyć jasnego brzmienia powyższego przepisu w orzecznictwie sądów polskich pojawiły się wątpliwości, czy w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu powinny zostać obniżone wszystkie koszty kredytu konsumenckiego, czy jedynie te dotyczące okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. W tych okolicznościach z uwagi na wątpliwości interpretacyjne Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku postanowił skierować do Trybunału Sprawiedliwości następujące pytanie prejudycjalne: „Czy wykładni przepisu zawartego w art. 16 ust. 1 w związku z art. 3 [lit.] g) [dyrektywy 2008/48] należy dokonywać w ten sposób, że konsument, w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt, uprawniony jest do uzyskania obniżki całkowitego kosztu kredytu, w tym również o koszty, których wysokość nie jest zależna od długości trwania tej umowy o kredyt?”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX