Janczukowicz Krzysztof, Nadmiar obowiązków służbowych a odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne sędziego

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Nadmiar obowiązków służbowych a odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne sędziego

Sędzia ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienie służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu (art. 107 § 1 p.u.s.p.). Ustawa poprzestaje na powyższym ogólnym sformułowaniu, tak więc sądy dyscyplinarne nie znajdą w niej żadnych dalszych wskazówek służących ustalaniu, czy dane zachowanie jest przewinieniem dyscyplinarnym, a jeśli jest, to jaki jest jego ciężar, a co za tym idzie - jaka kara dyscyplinarna powinna być wymierzona. W tej ostatniej kwestii ustawa poprzestaje na wyliczeniu katalogu kar (art. 109 § 1 p.u.s.p.) wzmiankując też, że w przypadku przewinienia mniejszej wagi, sąd dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary (art. 109 § 5 p.u.s.p.).

W tym stanie rzeczy w orzecznictwie pojawiają się rozmaite wątki, a jednym z częstszych i ważniejszych jest pytanie, czy stwierdzony po stronie obwinionego sędziego nadmiar obowiązków służbowych jest okolicznością, która mogłaby zwolnić go od odpowiedzialności dyscyplinarnej albo przynajmniej ją złagodzić? Kwestia ta pojawia się z reguły przy rozpatrywaniu zarzutu nieterminowego wykonywania obowiązków orzeczniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX