Możliwość zawarcia ważnej i skutecznej umowy o pracę pomiędzy spółką z o.o. i członkiem jej zarządu przez przystąpienie do jej... - OpenLEX

Sondej Marek Zbigniew, Możliwość zawarcia ważnej i skutecznej umowy o pracę pomiędzy spółką z o.o. i członkiem jej zarządu przez przystąpienie do jej faktycznego wykonywania

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość zawarcia ważnej i skutecznej umowy o pracę pomiędzy spółką z o.o. i członkiem jej zarządu przez przystąpienie do jej faktycznego wykonywania

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przyjęło jednolicie, że o zakwalifikowaniu zatrudnienia jako czynności pracowniczych nie rozstrzygają przepisy prawa handlowego, lecz przepisy charakteryzujące stosunek pracy. Aby przyjąć istnienie stosunku pracy zaistnieć muszą elementy kreujące ten właśnie stosunek i jednocześnie wyróżniające go od innych stosunków prawnych. Na pewno cechą taką jest pracownicze podporządkowanie pracownika pracodawcy. To jednak może budzić wątpliwości w przypadku osoby zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Dla stwierdzenia bowiem, że element podporządkowania występuje w treści "zwykłego" stosunku pracy wskazuje się na określony czas pracy i miejsce wykonywania czynności, podpisywanie listy obecności, podporządkowanie pracownika regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu wykonywania pracy oraz obowiązek wykonywania poleceń przełożonych. Tymczasem charakterystyka stosunku pracy osoby zarządzającej zakładem pracy w imieniu pracodawcy jest całkowicie odmienna. Stąd w orzecznictwie pojawiły się wątpliwości, czy w sytuacji nieważności umowy o pracę z członkiem zarządu spółki (np. wobec niewłaściwej reprezentacji spółki) doszło do nawiązania stosunku pracy przez przystąpienie do jej faktycznego wykonywania. Można wskazać na dwa nurty orzecznicze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX