Węgrzyn Gabriel, Możliwość wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy przez organ odwoławczy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Nieaktualna
Autor:

Możliwość wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy przez organ odwoławczy

Czy w przypadku wniesienia przez stronę odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, organ odwoławczy może zaskarżoną decyzję uchylić i ustalić warunki zabudowy? Odpowiedź wydaje się z pozoru prosta, gdyż art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. przewiduje wprost możliwość uchylenia przez organ odwoławczy decyzji pierwszej instancji w całości i odmiennego orzeczenia co do istoty sprawy. Problem w tym, że wydanie w takim układzie warunków zabudowy wymaga przeprowadzenia w postępowaniu odwoławczym dodatkowych dowodów. To jest jednak dopuszczalne jedynie „w celu uzupełnienia” materiału dowodowego pierwszej instancji, co wynika z art. 136 w zw. z art. 15 k.p.a. Właśnie te przepisy stały się w orzecznictwie sądów administracyjnych przedmiotem kontrowersji, a w efekcie zakwestionowania prawa organu odwoławczego do ustalenia warunków zabudowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX