Kucharski Dominik, Możliwość udziału w sprawie sędziego (biegłego sądowego) w sytuacji gdy pozostaje on w stosunku pracy z jedną ze stron procesu

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość udziału w sprawie sędziego (biegłego sądowego) w sytuacji gdy pozostaje on w stosunku pracy z jedną ze stron procesu

W orzecznictwie cywilnym dostrzegana jest rozbieżność stanowisk, co do kwestii tego, czy sędzia, albo biegły sądowy podlega wyłączeniu z mocy ustawy, jeżeli pozostaje z jedną ze stron w stosunku pracy.

Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie, bowiem w przypadku, gdy sędzia, podlegający wyłączeniu z mocy ustawy, orzekałby w sprawie, to stanowiłoby to podstawę do stwierdzenia nieważności postępowania na podstawie art. 379 pkt 4 k.p.c.

Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, sędzia lub biegły sądowy, powinien podlegać wyłączeniu od załatwienia sprawy w każdym przypadku, gdy pozostaje z jedną ze stron w stosunku pracy.

Wedle poglądu bardziej liberalnego, samo pozostawanie przez sędziego lub biegłego w stosunku pracy z jedną ze stron, nie powinno uzasadniać niejako automatycznie wyłączenia ich od załatwienia sprawy. Ewentualne wyłączenie sędziego lub biegłego, jest wedle zwolenników tego poglądu uzależnione od zaistnienia dodatkowych okoliczności, mogących wskazywać na brak bezstronności sędziego lub biegłego. Chodzi np. o sytuację gdy wynik postępowania, miałby wpływ na istnienie tego stosunku pracy sędziego lub biegłego z tym podmiotem będącym stroną postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX