Racut Maciej, Możliwość przystępowania przez gminy do stowarzyszeń, które nie są stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego i których cele nie pozostają w związku ze wspieraniem idei samorządu terytorialnego oraz obroną wspólnych interesów

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość przystępowania przez gminy do stowarzyszeń, które nie są stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego i których cele nie pozostają w związku ze wspieraniem idei samorządu terytorialnego oraz obroną wspólnych interesów

Jak stanowi art. 84 ust. 1 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym - dalej u.s.g., w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. Na gruncie stosowania tego przepisu przez gminy w orzecznictwie sądów administracyjnych ujawniła się rozbieżność co do kwestii, czy gminy mogą przystępować do już istniejących stowarzyszeń, które nie mają charakteru stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, w charakterze członka wspierającego stowarzyszenie na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach – dalej u.p.s.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX