Kucharski Dominik, Możliwość potwierdzenia przez stronę czynności w postępowaniu dokonanych przez osobę działającą jako pełnomocnik strony, która jednak pełnomocnikiem być nie może

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Możliwość potwierdzenia przez stronę czynności w postępowaniu dokonanych przez osobę działającą jako pełnomocnik strony, która jednak pełnomocnikiem być nie może

Art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego - k.p.c. przewiduje, że strona może działać w postępowaniu przez pełnomocnika. Z kolei art. 87 k.p.c. wskazuje kto może pełnić funkcję pełnomocnika.

Na kanwie w/w regulacji, w orzecznictwie sądów cywilnych, od wielu lat dostrzegana jest rozbieżność poglądów, co do tego, jakie skutki niesie za sobą dokonanie za stronę w postępowaniu czynności przez pełnomocnika, który jednak pełnomocnikiem w myśl art. 87 k.p.c. być nie może.

Zgodnie z jednym z prezentowanych poglądów, działanie za stronę pełnomocnika, który tym pełnomocnikiem być nie może jest niedopuszczalne i oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, a w konsekwencji nieważność postępowania.

Wedle natomiast poglądu przeciwnego, podjęcie czynności przez działającego za stronę pełnomocnika, który jednak tym pełnomocnikiem być nie może, jest dopuszczalne, przy czym skuteczność tej czynności jest uzależniona od tego, czy strona następnie zatwierdzi tą czynność pełnomocnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX